Upplösning av föreningen kan beslutas om på ordinarie eller extrainsatt årsmöte. Beslut om upplösning måste tas med kvalificerad majoritet, två tredjedelar av de röstande måste rösta bifall till förslaget. Föreningens kvarvarande tillgångar efter en upplösning fördelas till annan verksamhet som jobbar med liknande verksamhet som Alltid Sedd.