Våra Stadgar

§ 1 FIRMA

Föreningen heter Alltid Sedd, härefter kallad föreningen.

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER

Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med feministisk grund. Föreningens grundläggande arbete syftar till att arbeta aktivt för ett jämställt samhälle fritt från våld. Föreningen arbetar uppsökande gentemot ungdomar mellan 12-20 år som är utsatta för kommersiell sexuell exploatering på internet. Genom ett relationsbyggande
förhållningssätt är målet att fånga upp ungdomen, fungera som ett stöd och i de fall där behovet finns och det är möjligt slussa vidare till lämpligt stöd som erbjuds av annan aktör i samhället.
Föreningen ska sträva efter att samverka med andra aktörer i samhället vars verksamheter riktar sig till ungdomar inom målgruppen.

§ 3 FIRMATECKNARE

Föreningens firmatecknare är styrelsens ordförande samt ekonomiskt ansvarig var och en för sig. Styrelsen får utse ytterligare firmatecknare vid behov.

§ 4 SÄTE

 Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 5 STYRELSEN

Styrelsens uppgift är att planera och driva verksamheten framåt på ett sådant sätt att föreningen uppnår sitt syfte. Styrelsen väljs på ordinarie eller extrainsatt årsmöte.
Vid behov får styrelsen välja in adjungerande styrelseledamot eller styrelsesuppleant under året.
Styrelsen består av följande poster:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot minst 1 max 4
Suppleant minst 0 max 2

§ 6 MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFT

 Medlem kan den bli som delar föreningens grundläggande värderingar och erlägger medlemsavgift. Det är obligatoriskt för styrelsemedlemmar och volontärer att vara medlemmar i föreningen.

Medlemsavgiften bestäms för varje kalenderår på föreningens årsmöte.

§ 7 UTESLUTNING

 Medlem som motverkar föreningens ändamål eller syfte kan uteslutas efter majoritetsbeslut av styrelsen.

§ 8 ÅRSMÖTE OCH RÄKENSKAPSÅR

 Årsmötet är föreningens högsta beslutade organ. Medlemsavgift ska vara inbetald senast dagen innan ordinarie årsmöte för att äldre medlemmar ska ges rösträtt på årsmötet. Med äldre medlem menas person som var medlem året innan ordinarie årsmöte. För nytillkomna medlemmar – dvs som ansökt om medlemskap samma år som ordinarie årsmöte – ska medlemsavgift vara inbetald senast två (2) veckor före årsmötet om personen ska ges rösträtt på årsmötet.

Årsmöte hålls under februari månad. Kallelse till årsmöte skickas ut senast två (2) veckor innan. Årsmötets beslut fattas med majoritetsbeslut.

Handlingar inför årsmötet (dagordning, verksamhetsberättelse samt årsredovisning) skall finnas tillgängligt digitalt en (1) vecka innan årsmötet.

Ärenden eller motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före

årsmötet och kan lämnas av medlem. Styrelsen ska yttra sig över inkomna motioner.

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är ett kalenderår.

§ 9 EXTRA ÅRSMÖTE

 Extra årsmöte kan anordnas när styrelsen anser att det behövs eller då minst en tredjedel av medlemmarna begär det skriftligt. Begäran ska lämnas eller skickas till styrelsen. Kallelse ska skickas ut senast tre (3) veckor före mötet och handlingar ska finnas tillgängliga senast en (1) vecka före det extra årsmötet. Reviderade 2020-02-23

Vid extra årsmöte kan endast ärenden beslutas som finns med i kallelsen till mötet. Protokoll ska upprättas och justeras.

§ 10 STADGEÄNDRINGAR

 Stadgeändringar kan endast genomföras på ett ordinarie eller extrainsatt årsmöte. En ändring är möjlig enbart om en 2/3-delars majoritet röstar bifall till förslaget.

§ 11 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Upplösning av föreningen kan beslutas om på ordinarie eller extra insatt årsmöte. Beslut om upplösning måste tas med kvalificerad majoritet, 2/3-delar av de röstande
måste rösta bifall till förslaget. Utöver detta måste beslut om upplösning röstas igenom på två på varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ordinarie.

Föreningens kvarvarande tillgångar efter en upplösning fördelas till annan verksamhet som jobbar med liknande verksamhet som Alltid Sedd.